Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

1 6

 

 

 

 

 

Programın Adı : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1990-1991

ÖSYS : Sınavlı

Program Başkanı   : Doç. Dr. Esin ERGÖNÜL (2019)
Program Bşk.Yard.: Öğr.Gör.F.Şirin YAYLALI DEMİRER

Önceki Program Başkanları :

Öğr.Gör.Dr.Ali Erkan BALCI (2015-2019)

Yard.Doç.Dr.Esin ERGÖNÜL (2015)

Prof.Dr.Tonay İNCEBOZ (2013-2015)

Öğr.Gör.F.Şirin YAYLALI DEMİRER (2011-2013)

Doç.Dr.M.Ensari GÜNELİ (2011)

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN (2008- 2011)

Doç. Dr. Belgin ÜNAL  (2005-2008)

Prof. Dr. Gül ERGÖR (2002-2005)

Prof. Dr. Abdullah ARSLAN (1999-2002)

Doç. Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN (1996-1999)

Doç. Dr. M. Derya ERÇAL (1994-1996)

Doç. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ (1990-1994)

Programın Kuruluşu  :

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında okulumuzda açılan ikinci program olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Programın Amacı :

Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği :

Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.

Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanısıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast